To top
17 Lip

Spotkania polsko-francuskie

Stulecie wznowienia stosunków dyplomatycznych między Francją i Polską 4 kwietnia 1919 r., Euge`ne Pralon, mianowany nadzwyczajnym wysłannikiem i ministrem pełnomocnym Republiki Francuskiej, złożył Naczelnikowi Państwa Polskiego Józefowi Piłsudskiemu listy uwierzytelniające, podpisane przez Prezydenta Republiki Francuskiej Raymonda Pralona. Akt ten oznaczał wznowienie stosunków dyplomatycznych między Francją i Polską po tym, jak odzyskała ona niepodległość po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Nieco ponad miesiąc wcześniej Francja uznała tę niepodległość, 23 lutego 1919 roku, w liście Stephena Pichona, ministra spraw zagranicznych w rządzie Georges’a Clemenceau, skierowanym do Ignacego Paderewskiego, Prezesa Rady Ministrów i ministra spraw zagranicznych. Polskę i Francję łączą odwieczne więzi, w żadnym innym kraju odrodzenie Pana Ojczyzny po latach zniewolenia, kiedy ciemiężcom nie udało się jej pokonać, nie było żarliwiej upragnione niż we Francji i nigdzie nie odbije się głośniejszym echem…. Z głębokim wzruszeniem przesyłam Panu w imieniu Francji życzenia szczęścia i pomyślności dla odrodzonej Polski – pisał francuski minister spraw zagranicznych…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

WOn 4th of April 1919, Eugene Pralon, appointed as an extraordinary envoy and minister plenipotentiary of the French Republic, submitted authentication letters signed by the French Republic’s president – Raymond Poincaré, to the Chief of State in Poland – Józef Piłsudski. This gesture symbolized the revival of diplomaric relations between France and Poland, after the latter regained it’s independence after the I World War. A bit over a month earlier, France recognized this independence, May 23, 1919, in a letter written by Stephen Pichon, Minister of Foreign Affairs in George’s Clemenceau’s government, addressed to Ignacy Paderewski – the Prime Minister and the Minister of Foreign Affairs. “Poland and France is connected by eternal bonds, in no other country the revival of Your Motherland after years of enslavement, when the oppressors couldn’t defeat it, was as earnestly longed-for as it was in France, and nowhere else will it echo this loudly…