To top
17 Lip

ŚPIEWANIE TO PRZYPADEK, LOS, PRZEZNACZENIE

Z piękną, niebanalną, posiadającą niezwykły urok osobisty polską artystką, piosenkarką estradową, ciągle aktywną HALINĄ KUNICKĄ rozmawiamy o jej pięknym życiu artystycznym na scenie, jak i osobistym… Zawsze zadaję to pytanie – gdy była Pani małą dziewczynką (mimo złych czasów), miała Pani marzenia? l jeśli tak, to jakie? Tak, moje dzieciństwo to bardzo trudny czas: była wojna, to było piekło. Ale dziecko ma zawsze jakieś marzenia. To oczywiście lalka, ale tak naprawdę to ciepły, własny dom z rodziną i poczuciem bezpieczeństwa. A nie tułaczka i nieustanna ucieczka. Tak pamiętam ten czas.Czy piosenkarka to był wymarzony zawód?To nie był wymarzony zawód. Moja mama chciała, abym skończyła studia i miała konkretną profesję, np. prawnik. Gdy miałam 16 lat, zdałam maturę i wtedy nie wiedziałam jeszcze, co chcę robić w życiu. A śpiewanie przyszło nagle – to przypadek, los, przeznaczenie. Tak widocznie miało być, że jestem na estradzie, a nie w sali sądowej jako prokurator, sędzia czy adwokat…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

With beautiful, remarkable, unusually charming, Polish artist, stage singer, still active, HALINA KUNICKA, we talk about her beautiful artistic life on stage, as well as her personal life. I always ask this question – when you were a little girl (despite of the bad times), did you have dreams? If so, what were they? Yes, my childhood was a very difficult time: there was war, it was hell. But the child always has some dreams. For me it was a doll, of course, but really – a warm home with family and a sense of security. And not a wanderlust and constant escape. I remember that time as such. Was a singer your dream job? It was not a dream job. My mother wanted me to graduate and have a specific profession, for example lawyer. When I was 16, I got my high school diploma and then I had no idea what I wanted to do in life. And singing came suddenly – it’s a coincidence, fate, destiny. I was apparently meant to be on stage, not in the courtroom as a prosecutor, judge or lawyer…