To top
3 Sty

Moda – psychologia i etyka

Dlaczego ludzie interesują się modą? Na międzynarodowych pokazach mody projektanci, z którymi przeprowadzam wywiady, kładą ogromny nacisk na naukę etycznych postaw w głębszym pojęciu i na potrzebę usystematyzowanych publikacji, które edukowałyby społeczeństwo, a przede wszystkim projektantów. Szalenie ważna jest wiedza związana z etyką mody. Szeroko rozumiana dynamika zmian zachodzących w branży mody, a także ich interdyscyplinarność, rodzą duże zapotrzebowanie na nową wyspecjalizowaną kadrę, bez której rozwój w sferze mody może stanąć pod znakiem zapytania. Toteż branża mody stwarza duże możliwości kreowania nowatorskich specjalizacji. Pozwoli to na udostępnianie informacji, dawanie szans i stworzy przyszłym projektantom możliwości zdobywania wiedzy…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

Why are people interested in fashion? At international fashion shows, the designers who I interview put great emphasis on learning ethical attitudes in a deeper concept and on the need for structured publications that would educate society, and, above all, designers. Knowledge related to fashion ethics is very important. The broadly understood dynamics of changes taking place in the fashion industry, as well as their interdisciplinary nature, generate a great demand for new specialized staff, without which fashion development may be put into question. Therefore, the fashion industry creates great opportunities to create innovative specializations. This will allow you to share information, give opportunities and create opportunities for future designers to acquire knowledge..